Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Цифрова топографічна модель місцевості

Результати топографічних зйомок за бажанням замовника можуть бути представлені у вигляді цифрового або електронного топографічного плану. Цифровий топоплан - це цифрова модель місцевості, сформована з урахуванням законів картографічної генералізації у прийнятих планів проекціях, системі координат і висот і записана в спецпрограмах на ПК. Цифровий топографічний план прийнято називати електронним топографічним планом.

Цифрова топографічна модель місцевості
Цифрові топографічні плани одержують шляхом запису просторових координат об'єктів місцевості і кодів їх характеристик в числовому вигляді в процесі польової топографічної зйомки, а також фотограметричним шляхом за аэрофотознімками (цифровими знімками) і за графічними оригіналами.

Отримати безкоштовний розрахунок вартості робіт по топозйомці для Вашого об'єкту
Основна інформація про об'єкт досліджень
Ваше ім'я*
Телефон або email

Застосування цифрових та електронних топографічних планів дозволяє автоматизувати:

 • складання топографічних планів в різних масштабах, їх оновлення і тиражування (видання);
 • рішення прикладних задач з використанням додаткової інформації.

Цифрові топографічні плани місцевості повинні задовольняти наступним вимогам:

 • створюватися з занесенням інформації на номенклатурні планшети, що покривають місцевість в рамках топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;
 • створюватися в системі координат 1963 р. в проекції Гаусса і Балтійській 1977 системі висот. В окремих випадках можуть створюватися в місцевій системі координат і висот, яка пов'язана із загальнодержавною;
 • забезпечувати можливість машинного визначення даних про розташування об'єктів та їх характеристик у відповідності з прийнятими умовними знаками;
 • включати цифрові значення кількісних та якісних характеристик і кодів об'єктів в Єдиній системі класифікації і кодування картографічної інформації;
 • мати класифікацію об'єктів та елементів місцевості, відповідати класифікації, прийнятої для топографічних планів масштабу 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500;
 • мати середні помилки в плані і по висоті до 1 мм;
 • включати поряд з масивами даних відповідних елементів зміст топографічних планів і службово-довідкову інформацію.

Технологія створення цифрових топографічних планів передбачає такі основні процеси:

 • збір цифрової інформації;
 • цифрову обробку;
 • накопичення і зберігання;
 • графічне відображення;
 • редагування.

Збір цифрової інформації відбувається в процесі наземної зйомки тахеометром, фотограмметричної обробки знімків, перетворення в цифрову форму графічних оригіналів.

Цифрова обробка топографічної інформації включає три самостійних етапи робіт. Виконуємо топографічну зйомку план м 1:1 масштабу реального часу

Перший етап - це первинна обробка зібраної різноманітної топографічної інформації і приведення її до єдиного уніфікованого вигляду. Вона передбачає обчислення плоских або просторових координат знімальних точок у заданій системі, формування знімальної інформації за її належністю до об'єктів місцевості.

Другим етапом цифрової обробки є створення цифрової моделі місцевості (ЦММ). В основі цифрового моделювання місцевості лежить така організація результатів зйомки ситуації і рельєфу, яка дозволяє відображати точки області моделювання в дискретне середовище топографічної інформації, тобто для кожної точки даної області отримувати заданий набір топографічних даних.

Третій етап цифрової обробки топографічної інформації полягає у формуванні на основі ЦММ цифрових моделей всіх елементів творення плану, тобто в перетворенні ЦММ у цифровий та електронний топографічний план. На цьому етапі інформація, що є в ЦММ, трансформується в топографічну у відповідності з конкретними вимогами до змісту, масштабу, висоти перерізу рельєфу, математичної основи, системи умовних знаків і т.п..

Конкретними об'єктами є окремі структури цифрової моделі місцевості. До цієї обробки входять калібрування, апроксимація рельєфу і інтерполювання горизонталей, формування моделей умовних знаків, розміщення цих знаків, автоматизоване редагування і генералізація, з'єднання і нарізки інформації тощо.

Накопичення і зберігання ЦММ, цифрових та електронних топографічних планів здійснюється в банку цифрових картографічних даних. Банк даних представляє собою систему, в яку входять нагромаджений фонд даних (бази даних) і програмні комплекси, що забезпечують роботу з цими даними на ЕОМ (система управління базами даних). В банку даних здійснюється стандартизація і накопичення потрібної інформації, приведення отриманих в різний час і різних за формою даних до єдиного вигляду, їх узгодження, оновлення і доповнення. Він дозволяє оперативно приймати і видавати потрібну інформацію, забезпечує високий рівень автоматизації накопичення, зберігання і видачі даних користувачам.
Заключним процесом створення цифрових топографічних планів є відображення планів за допомогою ПК і систем графічного виводу, тобто роздруківка на будь-якому аркуші (від А5 до рулон А0).

На всіх етапах створення цифрових топографічних планів нашими спеціалістами geotop.com.ua здійснюється редагування. Редагування - це система керівництва процесами створення цифрових топографічних планів, заснованих на вимогах, що висуваються до них і до технології їх виготовлення.

Редагування передбачає такі процеси:

 • редакційно-підготовчі роботи;
 • редагування в процесі збору цифрової інформації, цифрової обробки;
 • перевірку і приймання закінчених етапів робіт і готової продукції.

Метою редагування створюваних цифрових топографічних планів є:

 • забезпечення їх високої якості з тим, щоб цифрові топографічні плани повно відповідали своєму призначенню і вимогам, які до них ставляться;
 • економічність технології.

Цифрові та електронні топографічні плани передають на зберігання в банк даних і видають споживачеві у форматах, визначених нормативними документами, які встановлюються Укргеодезкартографією. Основними з них є:

 • система класифікації картографічної інформації;
 • обмінні формати цифрових топографічних данних;
 • вимоги до повноти, точності та достовірності цифрових топографічних планів.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення