Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Розробка генерального плану села і населеного пункту

Основою для прийняття великої кількості технічних і управлінських рішень (особливо в сфері землеустрою та будівництва) є топографічні плани місцевості. З цих досліджень починається, в тому числі, розробка генерального плану села і населеного пункту будь-якого іншого типу.

Що таке генеральний план населеного пункту?

Генеральним планом називається документ, яким регулюється містобудівна діяльність; визначаються рішення, пов'язані з розвитком, плануванням, забудовою та використанням території населеного пункту. У генплані позначаються кордони і функціональне призначення земельних ділянок, розраховується площа житлової та виробничої забудови. Передбачається інженерна та соціальна інфраструктура, необхідна для функціонування і розвитку поселення. Генеральний план - це юридичний документ, що розробляється і затверджується в порядку, передбаченому законодавством України.

Що дає генеральний план села для місцевих громад?

 • можливість встановити територіальні межі населеного пункту
 • є основою для розрахунку нормативно-грошової оцінки села
 • основа для розробки зонування території
 • забезпечує інвестиційну привабливість земель для залучення інвесторів
 • на підставі генплану виділяється бюджет на розвиток села
 • використовується для розвитку і реконструкції об'єктів інфраструктури

Генеральный план

Які аспекти враховуються при розробці генерального плану населеного пункту?

В процесі розробки генерального плану села і населеного пункту більшої площі повинні бути враховані:

 • санітарні вимоги до безпеки населення (якщо зони житлової та громадської забудови є сусідами з промисловими об'єктами);
 • природоохоронні обмеження;
 • наявність в населеному пункті або поблизу від нього особливо охоронюваних законом зон (заповідників, заказників, пам'яток історико-культурної спадщини);
 • побажання громадськості до благоустрою територій, обладнання зон відпочинку та рекреації жителів;
 • інтереси ключових інвесторів, які забезпечують економічний розвиток населеного пункту або окремих його районів.

Генеральный план

Який порядок виконання робіт для початку розробки генерального плану?

Містобудівна документація:
 1. Генеральний план населеного пункту
 2. Проект землеустрою, щодо встановлення меж насленого пункту
 3. Винесення меж в натуру

Складові генерального плану:

відповідно до ДБН Б. 1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану

 1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення
 2. План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень. Опорний лист
 3. Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень. Проектний лист
 4. Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту, поєднана з кресленням поперечних профілів вулиць.
 5. Схема інженерного підготовлення та захисту території.
 6. Схема інженерного обладнання території.

Додаткові розділи:

 1. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
 2. СЕО (стратегічна екологічна оцінка)
 3. Схема утилізації відходів
 4. План зонування (для переводу суміжних та допустимих видів землекористування)

Вихідні дані, необхідні для початку розробки генплану:

 1. Наявність актуальної зйомки М1:2000
 2. Інвестиційні пропозиції (пусті/нові території/ промисловість)
 3. Наявність місцевих/ обласних програм розвитку

Генеральний план (орієнтовні терміни виконання)

 
Термін
1 етап (40%)
 
Збір вихідних даних, аналіз проблем
1-2 місяці
1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення,
2. План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень. Опорний лист
виконання 1,5 міс,
погодження 1 міс
2 етап (60%)
3. Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень. Проектний лист
виконання 1,5 міс,
погодження 1 міс
4. Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту, поєднана з кресленням поперечних профілів вулиць.
5. Схема інженерного підготовлення та захисту території.
6. Схема інженерного обладнання території.
виконання 1,5 міс
Пояснювальна записка
виконання 1 міс
Рецензування
2 тижні
Внесення правок
1 день
Громадські слухання
1 місяць
Захист проекту
1 день

Що включає в себе генеральний план?

Генеральний план населеного пункту складається з текстових та графічних матеріалів.

До текстових матеріалів входить:

 1. пояснювальна записка (вступ, аналітична частина, обгрунтування та пропозиції, додатки);
 2. основні положення ген. плану (містить текстові матеріали зі стислим викладенням пропозицій генерального плану, проектних рішень, основні показники генерального плану та схеми графічних матеріалів, що не містять службової інформації).

Графічні матеріали генерального плану включають в себе:

 1. Схема розташування населенного пункту в системі розселення
 2. План існуючого використання території
 3. Схема існуючих планувальних обмежень
 4. Модель перспективного розвитку населенного пункту
 5. Генеральний план (основне креслення)
 6. Схема проектних планувальних обмежень
 7. Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту
 8. Схема інженерного обладнання території
 9. Схема інженерної підготовки та захисту території
 10. Схеми "Інженерно-технічні заходи (цивільної оборони)" на мирний час

На основному кресленні генерального плану вiдображають елементи плану iснуючого використання територiї, що залишаються незмiнними на етапi реалiзацiї генерального плану, пропозицiї i проектнi рiшення щодо архiтектурно-планувальної органiзацiї громадських центрiв, транспортної та iнженерної iнфраструктури:

 1. межу населеного пункту;
 2. територiї iснуючої забудови рiзного функцiонального призначення в межах населеного пункту
  • житлової забудови (садибної, блокованої, багатоквартирної);
  • громадської забудови (адмiнiстративно-громадських центрiв, закладiв освiти, хорони здоров'я, фiзкультури i спорту, культури, торгiвлi та громадського харчування, побутового обслуговування, фiнансової та дiлової сфери, науково-дослiдних та проектних органiзацiй, культових споруд тощо);
  • ландшафтно-рекреацiйнi (лiси, лiсопарки, луги, лугопарки, пляжi, дачна забудова, садiвницькi товариства);
  • зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, набережнi);
  • спецiального призначення (санiтарно-захиснi зони, захиснi смуги тоща);
  • виробничi (промисловi пiдприемства, пiдприемства енергетики, транспорту, будiвельної iндустрiї тощо);
  • складськi;
  • комунальнi (кладовища, крематорiї, смiттепереробнi та смiттеспалювальнi заводи, смiттесортувальнi станцiї, полiгони, звалища, скотомогильники тоща);
  • магiстральних (з їх назвами) та житлових вулиць i дорiг, площ, тунелiв, мостiв, естакад, транспортних розв'язок, мiського та зовнiшнього транспорту (для сiльських населених пунктiв - територiї вулиць i дорiг ycix категорiй, майданiв, споруд транспорту);
  • головних споруд iнженерної iнфраструктури;
  • об'єктiв спецiального призначення;
  • територiї, що мають статус земель iсторико-культурного призначення;
  • природно-заповiдного фонду;
  • сiльськогосподарських угiдь;
  • водних поверхонь;
 3. земельнi дiлянки, наданi для забудови та iншого використання;
 4. нерухомi пам'ятки культурної спадщини (за вiдсутностi iсторико-архiтектурного опорного плану).

Значення топографічних даних про ситуацію на території для підготовки генплану

В ході підготовки генерального плану:

 • Намічаються джерела водопостачання, трубопровідні мережі, які будуть використані для розподілу води та збору каналізаційних стоків.
 • Будуються схеми забезпечення об'єктів населеного пункту енергоносіями (електрикою, природним газом, паром і т. Д.).
 • Моделюється транспортна інфраструктура (внутрішні та транзитні автомобільні дороги, залізничні лінії, мости, шляхопроводи).

Все це вимагає наявності у розробників генплану достовірних даних про геодезичної ситуації на території населеного пункту, тобто якісної геоподоснови. Таким є план топографічної зйомки місцевості.

Топографічна зйомка - основний етап в підготовці до створення генерального плану

Топографічна зйомка - це комплекс робіт, в який входять:

 1. Опрацювання вже наявних на момент початку розробки генплану розрізнених і, можливо тих, що повністю або частково втратили актуальність архівних карт і планів.
 2. Розбивка мережі точок знімальної основи.
 3. Геодезичні вимірювання для визначення планово-висотних координат об'єктів ситуації.
 4. Трасопошукові роботи (при наявності на знімається території підземних трубопровідних і кабельних комунікацій).
 5. Розрахункова обробка зібраних польових даних.
 6. Побудова топографічного плану і складання технічного звіту.

Топографічні зйомки для розробки генплану, проведені ТОВ «Гільдія Інжиніринг»

ТОВ «Гільдія Інжиніринг» - інженерно-вишукувальна компанія, що накопичила за роки свого існування досвід топографо-геодезичних робіт у багатьох регіонах України. У тому числі ряд досліджень був проведений спеціально з метою створення топографічного плану для розробки генеральних планів населених пунктів та промислових підприємств. Останнім часом такі дослідження були виконані в Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Миколаївській та Черкаській областях.

Дніпропетровська область

Топографічна зйомка в масштабі 1: 2000 території міста П'ятихатки для розробки містобудівної документації (1 837 Га). Виготовлення геопідоснови генерального плану в масштабі 1: 2000 території сіл: Саївка, Долинське і Тернувате П'ятихатського району (на площі 1 441 Га).

Житомирська область

Топогеодезичні вишукування в масштабі 1: 2000 з метою розробки містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території 24 населених пунктів) для Коростишівської міської ради (3 922 Га).

Луганська область

Топографо-геодезичні роботи по створенню цифрової картографічної основи масштабу 1: 2000 для оновлення містобудівної документації на місцевому рівні на території смт. Марківка і с. Деркулове Марківського району (на площі 2 394 Га).

Миколаївська область

Виконання топографо-геодезичної зйомки М 1: 2000 земельних ділянок загальною площею 1139 Га в межах території Миколаївської сільської ради Казанківського району для розробки детального плану території об'єкта: «Ділянка геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, Сафоновского родовища уранових руд» (по замовленням ТОВ «Атомні енергетичні системи України»).

Черкаська область

Виготовлення топографічного плану в масштабі 1: 2000 території Степанецькому сільської ради для розробки містобудівної документації (на площі 2667 Га).

Компанія «Гільдія Інжиніринг» - одна з найбільших українських фірм, що надають юридичним особам, підприємствам, органам місцевої влади послуги з геодезії, в тому числі пов'язані з розробкою генерального плану села і населеного пункту міського типу. Багато фахівців компанії є справжніми експертами в сфері проведення геодезичних робіт під містобудівну документацію, що дозволяє гарантувати високу якість наданих замовникам планів і звітів.

Коментарі та запитання:


юлія
чи можливо виготовити генеральний план населеного пункту та план зонування при відсутності комплексного плану громади? 
приймати таке рішення потрібно на сесії громади?
заздалегідь дякую
Гильдия Инжиниринг
Так, Рішення про необхідність та фінансову спроможність розробки ГЕНПЛАНу ухвалюється на сесії громади.

Анна
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, хочемо зробити заїзд з траси до дому, сказали надати графічні матеріали топографо-геодезичній основі М1:500 з кресленням контурів заїзду. Якщо у місцевої влади є генеральний план села, то для чого надавати матеріали геодезистів?
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня! Матеріали топографо-геодезичної основи м1:500 для проектування діють 2 роки. Печатки інстанцій на ній 1 рік. Якщо є генплан, він проектувався на основі топографічного плану м1:2000 без урахування підземних комунікацій.

Тамара
Яка вихідна інформація потрібна для виготовлення ген.плану? Площа 428 г. Населення 985. Топозйомки нема. Ціна??
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня! Якщо говоримо про ГЕНПЛАН, можна орієнтуватися на 110000 грн. +-
Генплан розробляється на основі актуальної топозйомці у м1:2000 яка виконувалася останні 2 роки. Також потрібна інформація від землевпорядника по межах, які включаються, та виключаються з населеного пункта.

Шеремет Петро Борисович
Питання : Після розробки ген. плану чі потрібно додадково замовляти розробку проекту землеустрою що до встановленя меж села
Гильдия Инжиниринг
Звяжіться з нами за телефоном, вказаному на сайті для детальної консультації. 

Надія
Підкажіть будь ласка, чи можна в генеральному плані села передбачити землі під громадське пасовище, чи воно буде зазначене як землі сільськогосподарського призначення
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Надія! Можна, але щоб дане рішення не суперечило нормам

Ірина
Доброго дня! Доброго дня ,скажіть будь-ласка чи можна вводити в межі села землі сільськогосподарського призначення?
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Ірина. Так, в залежності від рішення сільського голови та призначення генерального плану, щодо відведення цих земель

Ганна
Підкажіть, будь ласка, приблизну вартість виготовлення генерального плану міста Вінниця? Дякую
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Ганна! Доброго дня! Для початку співпраці від Вас потрібно окрім назви населенного пункту:
- Площа фактична (+ бажаний контур приєднання);
- Число населення;
- Наявність актуальної топозйомки у м 1:2000 (якщо немає, то ми зробимо).
Ми готові надати безкоштовну консультацію та розрахувати вартість розробки генерального плану за телефоном вказаним на сайті.

Олег
В разі отримання висновку з містобудівної ради з рекомендаціями доопрацювання генплану та можливого повторного розгляду на містобудівної раді , чи може орган місцевого самоврядування затвердити генплан?
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Олег! По суті - навіть якщо висновок був негативним - ніхто не заборонить подати ДП на твердження - так, але все залежить від ситуації і від Замовника. Якщо будуть конкретні зауваження їх потрібно буде правити. Висновок може звучати і так - "прийняти з зауваженнями".

Аліна
Доброго дня! Роз'ясніть будь-ласка, який перелік документів необхідний для виготовлення ген.плану селища, крім рішення селищної ради. На основі чого виготовляється ген. план?
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Аліна! Генплан населенного пункту виконується на основі актуальної топографо-геодезичної зйомки масштабу 1:2000. Щодо переліку документів необхідних для виготовлення ген.плану селища дивіться ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту, додаток В. Для детальної консультації та розрахунку вартості замовте послугу зворотнього звязку.

Тетяна
Для виготовлення генерального плану міста з розширенням меж міста потрібна топозйомка з проектною площею міста? Чи яким чином виконавцю генплану вказується площа території майбутнього розширення меж? Адже, для виготовлення проекту із землеустрою по зміні меж міста потрібно, щоб таке розширення території було передбачено генеральним планом.
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Тетяна. Для виготовлення генерального плану міста потрібно оновити топозйомку М 1:2000 з територією яку треба включити в межі населеного пункту.

Ольга
Анастасія, скажіть будь ласка Розроблення Генерального плану з розширенням меж населеного пункту,поєднаною зі схемою зонування це послуга чи робота?
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Ольга. Розроблення Генерального плану з розширенням меж населеного пункту,поєднаною зі схемою зонування - це послуга.

Николай Иванович
В составе сельского совета входят село и хуторок . Изготовляется один или два генплана?
Гильдия Инжиниринг
Добрый день, Николай Иванович! Один, если оба населенных пункта входят в состав одного сельского совета. 

Василь
Добрий день! Орієнтовна вартість ГП?
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Василь! 
Для початку співпраці від Вас потрібно лише:
- Назва населенного пункту;
- Площа фактична (+ бажаний контур приєднання);
- Число населення;
- Наявність актуальної топозйомки у м 1:2000 (якщо немає, то ми зробимо).
Для детальної консультації звяжіться зі спеціалістом за телефоном 380664806701.

Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення